Oferta - Odszkodowania
adwokaci.elblag.pl - strona gwna oferta - odszkodowania
poprzednia strona
Dochodzenie roszcze odszkodowawczych w postpowaniach sdowych jak równie reprezentacja poszkodowanych przed zakadami ubezpiecze, to jedna z wiodcych specjalizacji naszej Kancelarii. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania prowadzc sprawy,  wynikajce z:
 • wypadków drogowych,
 • wypadków przy pracy,
 • bdów w sztuce medycznej,
 • umów ubezpiecze,
 • czynów niedozwolonych,
 • niewykonania umów.
Sprawy odszkodowawcze prowadzone s kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególnoci zapewniamy reprezentacj pokrzywdzonego równie w postpowaniu karnym prowadzonym przez organy cigania w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postpowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakady ubezpiecze, a nastpnie w postpowaniu sdowym we wszystkich instancjach w tym równie przed Sdem Najwyszym. Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany moe dochodzi w takich postpowaniach to:
 • zadouczynienie za doznan krzywd (uszkodzenie ciaa, rozstrój zdrowia lub mier osoby najbliszej),
 • odszkodowanie z tytuu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyci,
 • renta z tytuu niezdolnoci do pracy zarobkowej,
 • renta z tytuu zwikszonych potrzeb zwizanych z koniecznoci staego lub dugotrwaego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 • odszkodowanie z tytuu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytuu pogorszenia sytuacji yciowej po mierci osoby najbliszej,
 • renta dla najbliszych czonków rodziny osoby zmarej.